Logo

vignett

Regnskapsrevisjon
Formålet med regnskapsrevisjon i kommuner og fylkeskommuner er å gjøre revisor i stand til å avgi en uttalelse om hvorvidt kommunens/fylkeskommunens årsregnskap i det alt vesentlige er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk. Med vesentlig menes her at årsregnskapet ikke inneholder feilinformasjon som ville fått brukerne av årsregnskapet til å treffe en annen beslutning dersom feilinformasjonen ikke var tilstede. Innholdet i regnskapsrevisjon i kommunal sektor er nærmere regulert i forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner, § 3 som lyder slik:

"Revisor skal ved revisjon av årsregnskapet vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrifter, derunder om det gir et uttrykk for den økonomiske virksomhet i regnskapsåret og stillingen ved årsskiftet som er i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Videre skal revisor

a) se etter at beløpene i kommunens/fylkeskommunens eller det kommunale/fylkeskommunale foretakets årsregnskap stemmer med regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet på riktig beslutningsnivå, og at vesentlige avvik er redegjort for i årsberetningen.

b) vurdere om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet.

Revisor skal vurdere om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lover og forskrifter.

Revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor straks sende foreløpig innberetning til kontrollutvalget. Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til kontrollutvalget. Revisor skal sende kopi av innberetningen til administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet."

Oppgaven med å vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, omtales ofte som regnskapsbekreftelsen. Som en del av denne oppgaven skal revisor også (a) se etter at det foreligger gyldige bevilgninger for den bruk av midler årsregnskapet viser og (b) vurdere om årsberetningens opplysninger om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet. I tillegg skal revisor som en del av regnskapsrevisjonen vurdere om ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for en ryddig og oversiktlig bokføring, og at den interne økonomiske kontrollen er ordnet på en betryggende måte.

Regnskapsrevisjon er i utgangspunktet innrettet mot å avdekke feilinformasjon i årsregnskapet. Slik feilinformasjon kan skyldes rene utilsiktede feil, eller misligheter. Misligheter er i merknadene til forskriften definert som "uredelige handlinger med sikte på å oppnå en urettmessig eller ulovlig fordel". Revisors fokus i forhold til misligheter er i planleggingen og gjennomføringen av revisjonen knyttet opp mot regnskapsbekreftelsen. Revisor har altså ikke noe ansvar for aktivt å avdekke misligheter på andre områder, men dersom revisor skulle avdekke misligheter i andre sammenhenger, oppstår uansett en plikt til å rapportere og følge opp forholdet.

 Resultatet av regnskapsrevisjonen rapporteres til kommunestyret/fylkestinget gjennom revisjonsberetningen. Krav til innhold i revisjonsberetningen og bestemmelser om når den skal avgis er gitt i revisjonsforskriften § 5. Revisjonsberetningen avgis til kommunestyret/fylkestinget, med kopi til kontrollutvalget og formannskap/fylkesutvalg, og administrasjonssjefen eller kommune-/fylkesrådet. Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april. Denne fristen gjelder selv om årsregnskapet ikke foreligger eller er ufullstendig.

Gjennom revisjonsberetningen uttaler revisor seg med høy, men ikke absolutt, sikkerhet om følgende forhold:

  • om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk,
  • om de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og om beløpene i den revisjonspliktiges årsregnskap stemmer med regulert budsjett,
  • om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet, og om forslag til anvendelse av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd, er i samsvar med lov og forskrifter,
  • om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

I tillegg til revisjonsberetningen skal revisor også rapportere andre forhold som er avdekket gjennom revisjonen. Slik rapportering skal skje til kontrollutvalget, med kopi til administrasjonssjefen. Rapportering av slike forhold skal skje i form av "nummererte brev". Revisjonsforskriften § 4 gir bestemmelser om hvilke forhold som skal rapporteres i nummererte brev.

Revisjonen skal gjennomføres i samsvar med "god kommunal revisjonsskikk". Dette innebærer i praksis at revisjonsarbeidet i tillegg til å skulle følge bestemmelsene i kommuneloven og revisjonsforskriften, også skal være i samsvar med internasjonale standarder for revisjon – "International Standards on Auditing (ISA)" – samt de særlige hensyn knyttet til revisjon i offentlig sektor som fremkommer av standardene. ISA-ene fastsettes av "International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)". Ytterligere veiledning for bruk av ISA-ene ved revisjon i offentlig sektor utarbeides av INTOSAI Professional Standards Committee (PSC).

Vi benytter det elektroniske revisjonsverktøyet ”Descartes”. Den generelle revisjonsmetodikken bak Descartes er utviklet av Den norske Revisorforening (DnR). I vår tilpasning av revisjonen til kommunale forhold supplerer vi med Norges Kommunerevisorforbunds (NKRFs) metodikk så langt denne lar seg forene med Descartes generelle løsninger.

Regnskapsrevisjonen kan inndeles i tre faser:

a)    planleggingsfasen,
b)    gjennomføringsfasen, og
c)    avslutningsfasen.

a)     I planleggingsfasen vurderes de største regnskapspostene ut fra risiko- og vesentlighetsforhold basert på vår kunnskap om og erfaring med oppdraget. Her tar vi stilling til hvordan vi skal utføre revisjonen for å kunne bekrefte at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler. I planen inngår også hvordan den økonomiske internkontrollen skal gjennomgås og eventuelt testes.  I tillegg til den rent økonomiske virkningen av eventuelle feil, søker vi også å ta hensyn til allmennhetens behov for informasjon knyttet kommunens årsplan og årsbudsjett.


b)    I gjennomføringsfasen kartlegges og vurderes normalt internkontrollen først. Revisjon som direkte gjelder bekreftelse av regnskapsposter, gjøres gjerne etterpå og normalt mot slutten av året i forbindelse med regnskapsavslutningen.

c)    I avslutningsfasen konkluderes det på utført arbeid, herunder hvorvidt det er utført tilstrekkelig revisjon.

Utviklingen av revisjonsstandarder har de senere år gått i retning av mer omfattende og konkrete krav til revisjonen, som i tillegg til å bygge på en reell risikovurdering, også omfatter kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Grunnlaget for våre uttalelser vil være det revisjonsbevis som er innhentet, herunder uttalelser og bekreftelser fra ledelsen.  Standardene for regnskapsrevisjon m.v. er basert på et internasjonalt standardverk for revisjon og beslektede tjenester. Disse ble revidert i 2010 og består nå av i alt 44 standarder.

I tråd med standardene vil revisjonen bli tilpasset de rammer og krav som gjelder for kommunal virksomhet og regnskapsavleggelse. Kommunenes revisorer skal uttale seg særskilt om forhold knyttet til budsjett og budsjettvedtak.

Revisjonen av kommunens årsregnskap vil som nevnt være rettet mot forhold som er vesentlige for brukerne av regnskapet. Med brukere tenker vi først og fremst på kommunens politikere og administrasjon, samt innbyggerne. Hertil kommer eksterne regnskapsbrukere som statlige myndigheter med flere.

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200