Logo

vignett

Tjenester

Revisjonstjenester
Vi leverer de revisjonstjenestene som kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven er pålagt å få utført i henhold til god kommunal revisjonsskikk, det vil si:

  • Regnskapsrevisjon og
  • Forvaltningsrevisjon


De to revisjonsformene reguleres av forskjellige bestemmelser og har ulike formål. Vi har derfor funnet det riktig med to interne fagmiljøer – det ene for regnskapsrevisjon med beslektede tjenester, det andre for forvaltningsrevisjon. Når oppdrag utføres, vil vi likevel benytte vår samlede kompetanse.

Regnskapsrevisjon
Bestemmelsene om regnskapsrevisjon for kommuner er gitt i kommuneloven og i forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner med tilhørende standarder for revisjon og beslektede tjenester. Revisjonen skal utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjon av regnskaper som ikke er hjemlet i den kommunale revisjonsforskriften, reguleres av standarden god revisjonsskikk.

For mer info om regnskapsrevisjon; se eget valg på menyen under tjenester.


Forvaltningsrevisjon
Bestemmelsene om forvaltningsrevisjon i kommunene er dels gitt i kommuneloven og dels i forskrift om revisjon av kommuner og fylkeskommuner. I tillegg har NKRF fastsatt en egen standard for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon skal utføres i henhold til god kommunal revisjonsskikk, herunder standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbund.

For mer info om forvaltningssrevisjon; se eget valg på menyen under tjenester.


Andre tjenester
Den som utfører revisjon skal være uavhengig. Før vi påtar oss andre tjenester, må vi derfor vurdere vår uavhengighet i forhold til våre revisjonsoppdrag. Dette kan være undersøkelser, utredninger, foredrag, kurs etc. Under betegnelsen beslektede tjenester, utfører vi i tillegg en del andre oppgaver som attestasjoner, avtalte kontrollhandlinger m.v. Slike tjenester utføres normalt på grunnlag av DnRs standarder.

For mer info om andre tjenester; se eget valg på menyen under tjenester.

 


Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200