Logo

vignett

Formålet med åpenhetsrapporten er å gjøre regnskapsbrukere i stand til å gjøre seg opp en mening om revisjonsselskapet, dets organisering, uavhengighet og kvalitetskontrollrutiner. Vi ønsker med dette å gi innsikt i hvordan vi arbeider med kvalitetssikring. Du kan lese hele rapporten her

 

Rapporter

Her er en oversikt over forvaltningsrevisjonsrapporter som vi har utført for våre eiere de siste årene. Siden er under oppdatering.

 

Drammen Parkering KF - Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede, november 2016

Følgende problemstillinger bel undersøkt:

 • Hvordan er søknads- og klagebehandling for parkeringstillatelser for forflytningshemmede organisert og drevet i Drammen kommune?

 • Behandler DPKF søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede i samsvar med gjeldende regelverk?

Link til rapporten

 

Byggesak - Sande kommune 2016, oktober 2016

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 • Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på byggesaksområdet?

 • Foregår byggesaksbehandling i Sande kommune i tråd med gjeldende lovverk?

 • Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området?

Link til rapporten

 

Etikk og varsling - Drammen kommune, august 2016

Formålet med prosjektet var å vurdere om Drammen kommunes arbeid med etikk og varsling er tilfredsstillende i henhold til krav og forventninger på følgende punkter: 

 • Hvilke tiltak har Drammen kommune gjort for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 

 • Hvilket forhold har de ansatte og styremedlemmene til de etiske retningslinjene i kommunen? 

 • Hvilken erfaring har de ansatte og styremedlemmene med varsling av kritikkverdige forhold?  Hvilke risikofaktorer virker truende mot kommunen som en tillitsskapende virksomhet? 

 • I hvilken grad og hvordan informeres politikerne om varslinger?

Link til rapporten

 

Samhandlingsreformen - Øvre Eiker kommune, august 2016

Vi har sett nærmere på i hvilken grad krav og forutsetninger er etablert og evaluert som følge av samhandlingsreformen, basert på seks utvalgte kriterier

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Nore og Uvdal kommune, august 2016

Formålet med gjennomgangen var eventuelt å gi innspill til forbedringer i kommunens arkivordning /saksbehandling ut fra funn ved gjennomgangen, eventuelt bekrefte områder som er tilfredsstillende. det ble undersøkt  i hvilken grad  arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunen, og om saksbehandlingen ved noen utvalgte områder viser at sentrale krav til arkivdanning og saksbehandling etterleves av kommunen.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, februar2016

Prosjektets formål er å vurdere om Sande kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

Offentlige anskaffelser - Kongsberg kommune, januar 2016

I prosjektet blir det vurdert om Kongsberg kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

 

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser - Kommunale foretak i Drammen kommune, april 2016

Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:   
Følger de kommunale foretakene i Drammen kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på; 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon   

Link til rapporten

 

Informasjonssikkerhet - Nedre Eiker kommune, mai 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om Nedre Eiker kommune har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, og å gi anbefalinger til forbedringstiltak. Vår problemstilling retter seg mot elektronisk saksbehandling, elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet i forvaltningen i  kommunen. 

Link til rapporten

 

Kvalitetssikring og selvkost byggesaksområde - Kongsberg kommune, april 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om byggesaksbehandlingen foregår i tråd med gjeldende lovverk på utvalgte områder, og om håndtering av selvkost på byggesaksområde er tilfredsstillende

Link til rapporten

 

Budsjettering og budsjettstyring - Modum kommune, mars 2016

Budsjett og budsjettstyring er viktig for at kommunestyrets rammer og prioriteringer blir overholdt. Prosjektets fokus er å kartlegge kommunens rutiner og prosesser innen budsjettering og budsjettstyring i forhold til lovverk, retningslinjer og egne mål.

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Hole kommune, mars 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens arkivplan.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Nore og Uvdal kommune, juni 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Nore og Uvdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling - Kongsberg kommune, juni 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Kongsberg kommune i tråd med gjeldende regelverk?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Modum kommune, april 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Modum kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling i Nedre Eiker kommune, mars 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Nedre Eiker kommune i tråd med gjeldende lovverk?

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Barnevernet i Lier kommune, januar 2012

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 1. Har kommunen organisert barneverntjenesten slik at den sannsynliggjør identifisering av innbyggernes behov for barneverntjenester?

 2. Foregår det en korrekt saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket?

 3. Gjennomføres de faktiske tiltakene i samsvar med barnevernets vedtak?

 

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Spesialundervisning - Drammen kommune, januar 2012

Vi har vurdert hvordan saksbehandlingen knyttet til spesialundervisning i Drammen kommune fungerer.

Les rapporten her

 

Spesialundervisning i Ringerike kommune - vurdering av rutiner og saksbehandling, november 2011

For å besvare problemstillingen, hvordan fungerer spesialundervisning i Ringerike kommune, har vi gjennomgått følgende delproblemstillinger:

 1. Hvordan er systemet for tildeling av spesialundervisning organisert i Ringerike kommune?

 2. Hvordan fungerer saksbehandlingen og gjennomføringen av spesialundervisningen i praksis i Ringerike kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Hole kommune, november 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Hole kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Kompetanseutvikling i den videregående skolen - Buskerud fylkeskommune, september 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på hvorvidt fylkeskommunens kompetansestrategier og tilhørende tiltak, har hatt effekt på de videregående skolenes evne til å tilegne seg kompetanseutviklingen.

Les rapporten her

 

Karaktersetting - Ringerike kommune, september 2011

Er det vesentlige og systematiske forskjeller mellom grunnskolene i Ringerike kommune mht forskjeller mellom standpunktkarakterer og karakterer til skriftlig eksamen de siste fem skoleårene?

Les mer om problemstillingen og rapporten her

 

Innleie av vikarer - Kongsberg kommune, august 2011

Kommunestyret i Kongsberg ba Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å
undersøke om det i henhold til norsk lov og gjeldende avtaler har foregått brudd
på arbeidstidsbestemmelsene eller annen form for sosial dumping i forbindelse
med innleie av vikarer. Ut fra kommunestyrets vedtak og behandling i kontrollutvalget er følgende problemstilling definert: Er det tilfredsstillende arbeidsforhold i vikarbyråene som er innleid av Kongsberg
kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sande kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sigdal kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sigdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Hjemmetjenesten i Ringerike kommune, juli 2011

Forvaltningsprosjektet er gjennomført ut fra følgende problemstillinger:

 1. Leverer hjemmetjenesten tjenester som tilfredsstiller de krav som fremgår av lov- og regelverket på området?

 2. Eksisterer det tilfredsstillende rutiner som sikrer fullstendig registrering av avvik og lukking av disse?

Les rapporten her

 

Håndtering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift -
Drammen Parkering KF, juli 2011

Prosjektets formål er gjennom en kartlegging og vurdering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift, å konstatere at ilagte gebyrer og tilleggsavgifter bygger på samme grunnlag og blir behandlet på samme måte. I dette prosjektet fokuserer vi på de gebyr og tilleggsavgifter som ilegges av Drammen Parkering KF.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Drammen kommune, mai 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Drammen kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 


Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200