Logo

vignett

Her er en oversikt over forvaltningsrevisjonsrapporter som vi har utført for våre eiere de siste årene. Siden er under oppdatering.

 

Drammen kommune, Vold, truslker og trakassering mot ansatte, august 2018

Problemstilling en revisjonen har jobbet ut i fra i denne rapporten har vært  om vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune  er av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette.

Ut fra gjennomgang konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den informasjonen og de forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten:

Vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet og i deler av kommunen har en så stor forekomst at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem.

Det er dokumentert at enheter/deler av kommunen jobber systematisk forbyggende, men det forekommer allikevel et betydelig antall hendelser. Drammen kommune som organisasjon er langt fra å nå sin policy om null hendelser. For å nærme seg denne «nullvisjonen» mener vi at kommunen må iverksette overordnede og koordinerte tiltak.

Vi mener ut fra ekstern statistikk, kommunens egen statistikk og vår kartlegging at ansatte i Drammen kommune ikke er utsatt for hendelser av denne type som ligger over det som er normalt sett opp mot virksomhetens art og sammensetning av arbeidstakere.

Link til rapporten

Ringerike kommune, Oppfølging etter omsorgsovertakelse, januar 2019

BKRs samlede vurdering er at barneverntjenesten i hovedsak følger opp barn og fosterforeldre forsvarlig etter omsorgsovertakelse. Med de forbehold som kommer til uttrykk gjennom våre anbefalinger nedenfor, er vår vurdering at barns medvirkning stort sett ivaretas og dokumenteres tilfredsstillende, gjennom gjennomførte besøk og tilsynsførerordningen. Det legges til rette for samvær, og BKR konstaterer at barneverntjenesten i denne sammenheng har en utpreget konkret tilnærming til den enkelte sak. Omsorgsgruppa har stabile og erfarne medarbeidere, og resultatene fra spørreundersøkelsen blant fosterforeldrene tyder på at de i de fleste tilfeller har bygd tillit til fosterforeldrene og barnet. Spørreundersøkelsen viser også at den klare tendensen er at fosterforeldre opplever å få relevante råd og veiledning fra de ansatte i barneverntjenesten. BKRs undersøkelser gir grunnlag for å si at de ansatte er tilgjengelige for barn og fosterforeldre. Spørreundersøkelsen blant fosterforeldrene forteller likevel også klart om fosterforeldre som ikke har opplevd tilstrekkelig støtte og oppfølging fra barneverntjenesten.

Når det gjelder oppfølgingen av biologiske foreldre, er variasjonene større enn de bør være, og de kan ikke forklares bare med at ikke alle biologiske foreldre ønsker kontakt med barneverntjenesten. Barnevern­tjenesten har selv opplyst at den har et forbedringspotensial her.

Selv om det gjøres mye godt oppfølgingsarbeid i barneverntjenesten, anbefaler likevel BKR Ringerike kommune å:

 1. Sørge for at ordningen med tillitsperson blir implementert.

 2. Sørge for at oppfølgingsbesøk i fosterhjem organiseres på en måte som sikrer muligheten til å tilby barnet samtale med barneverntjenestens ansatte.

 3. Styrke arbeidet med, og dokumentasjonen av, oppfølgingen av biologiske foreldre.

 4. Styrke arbeidet med regelmessig evaluering av fosterhjemsavtalen.

 5. Sørge for at det gjøres vedtak ved flytting av barn fra fosterhjem, og at de barnevernfaglige vurderingene dokumenteres tilstrekkelig.

 6. Arbeide med spørsmål knyttet til kontakt på telefon og nett mellom barn og biologiske foreldre.

 7. Styrke arbeidet med internkontrollen i barneverntjenesten, herunder rapportering til overordnet, administrativt nivå.

Link til rapporten

 

Øvre Eiker kommune, Oppfølging etter omsorgsovertakelse, januar 2019

BKRs overordnede vurdering er at barneverntjenesten ikke følger opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre på en tilstrekkelig forsvarlig måte etter omsorgsovertakelse. Vår vurdering er at biologiske foreldre ikke blir fulgt opp, ut over oversendelse av samværsplan og tilrettelegging ved samvær. Vi fant ikke dokumentasjon på slik oppfølging i mappene og det ble bekreftet i samtalene. Oppfølgingen av fosterforeldre dokumenteres heller ikke godt nok og den faktiske oppfølgingen er også mangelfull. Når det gjelder barna er det vårt inntrykk at barns medvirkning ivaretas til en viss grad og dokumenteres tilfredsstillende, gjennom gjennomførte besøk og tilsynsførerordningen. Likevel er det slik at barneverntjenesten ikke følger opp alle barn på en forsvarlig måte, ved at de ikke svarer på deres henvendelser innen rimelig tid eller i det hele tatt. Det foreligger i hvert fall ingen dokumentasjon på at det er gjort i barnas mapper. Når det gjelder internkontroll og styringssystem er vår samlede vurdering at barneverntjenesten ikke har internkontrollsystem eller et fungerende styringssystem.  

Basert på de undersøkelser og vurderinger BKR har gjort, anbefaler vi at kommunen bør:

 1. Sørge for at barnet får medvirke

 2. Sørge for at ordningen med tillitsperson implementeres.

 3. Sørge for at barnet blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen.

 4. Sørge for at omsorgsovertakelsen fungerer etter sitt formål

 5. Sørge for at biologiske foreldre blir fulgt opp etter omsorgsovertakelsen.

 6. Sørge for at det legges til rette for samvær

 7. Arbeide med spørsmål knyttet til telefon- og nettkontakt mellom fosterhjemsplasserte barn og deres biologiske foreldre.

 8. Sørge for at fosterfamilien følges opp og tilbys veiledning.

 9. Sørge for at barneverntjenesten gir tilsynsførere tilstrekkelig opplæring og veiledning.

 10. Sørge for at barneverntjenesten samarbeider med andre instanser.

 11. Sørge for at barneverntjenesten utarbeider og implementerer et styringssystem, herunder også internkontroll og rapportering til overordnet, administrativt nivå.

 12. Styrke tilgjengeligheten til de ansatte pr. telefon og på andre måter. 

Link til rapporten

 

Kongsberg kommune, Psykisk helse... og samhandlingsreformen, desember 2018

Prosjektets formål er å vurdere kommunens tjenestetilbud innenfor området psykisk helsearbeid. Forvaltningsrevisjonen har følgende problemstillinger:

Hvordan arbeider kommunen for å tilpasse seg det økte ansvaret innenfor psykisk helsearbeid? -særlig med tanke på å ta imot utskrivningsklare pasienter innenfor gruppene; barn og unge, eldre og dobbeltdiagnoser.

Utfører kommunen et systematisk arbeid i forbindelse med forebygging innenfor psykiskhelsearbeid? 

Utfører kommunen et systematisk arbeid i forbindelse med ettervern innenfor psykisk helsearbeid? 

Fungerer meldingssystemet for utskrivningsklare pasienter tilfredsstillende? 

Hvilke erfaringer har kommunen gjort seg i forhold til overgangsfasen etter opphold på lukket avdeling?

Har kommunen foretatt kompetansekartlegging innenfor psykisk helsearbeid, og hvordan har dette eventuelt blitt fulgt opp?

Link til rapporten

 

Nedre Eiker kommune, Omsorgsovertakelser, september 2018 

BKRs overordnede vurdering er at barneverntjenesten i hovedsak følger opp barn, biologiske foreldre og fosterforeldre forsvarlig etter omsorgsovertakelse. Med de forbehold som kommer til uttrykk gjennom våre anbefalinger nedenfor, er vår vurdering at barns medvirkning gjennomgående ivaretas og dokumenteres tilfredsstillende, gjennom gjennomførte besøk og tilsynsførerordningen. Det legges til rette for samvær, og BKR konstaterer at barneverntjenesten i denne sammenheng har en utpreget konkret tilnærming til den enkelte sak. 

 Basert på de undersøkelser og vurderinger BKR har gjort, anbefaler vi likevel at kommunen bør:

 1. Sørge for at ordningen med tillitsperson implementeres.

 2. Arbeide med spørsmål knyttet til telefon- og nettkontakt mellom fosterhjemsplasserte barn og deres biologiske foreldre.

 3. Sørge for at rapporter fra tilsynsførere mottas og gjennomgås mest mulig i sann tid.

 4. Sørge for tilstrekkelige brede og konkrete vurderinger når antall årlige fosterhjemsbesøk besluttes redusert fra fire til to.

 5. Vurdere behovet for formalisering av internkontrollen i barneverntjenesten, herunder behovet for faglig rapportering til overordnet administrativ ledelse.

Link til rapporten

 

Drammen kommune - rapport - Politisk styring og kontroll, oktober 2018

Buskerud Kommunerevisjon IKS har utredet politisk styring og kontroll i Drammen kommune. Bakgrunnen er korrupsjonssaken i byggesaksavdelingen. Et hovedfunn i utredningen er at bystyret som kommunens øverste organ ikke har forholdt seg til rådmannens internkontroll i tilstrekkelig grad. Bystyret behandlet rapporten 30. oktober. Bystyret gjorde vedtak om å oversende rapporten til prosjektrådmannen for Nye Drammen kommune, og ba om de anbefalinger som går fram av rapporten blir sett hen til ved etablering av ny kommune fra 2020. Bystyret har også bedt partssammensatt samarbeidsutvalg om å følge opp rapportens funn ovenfor rådmannen.

Link til rapporten

 

Drammen Helsehus, Drammen kommune, juni 2018

Undersøkelsen omhandler følgende problemstillinger: 

Har ledelsen ved Drammen helsehus etablert og gjennomført systematisk styring av virksomhetens aktiviteter og har de ansatte i virksomheten fått medvirke til dette? Herunder;

 1. Planlegging; er det satt mål for virksomheten, er oppgavene klart fordelt, er ansvar kjent osv.

 2. Gjennomføring

 3. Evaluering/korrigering

 4. Dokumentering av dette arbeidet; foreligger det rutiner og dokumentasjon for kvalitetsarbeidet osv. 

Har ledelsen ved Drammen helsehus oversikt over de ansattes kompetanse og behov for opplæring, samt hvordan sikrer virksomheten at de ansatte har nødvendig kunnskap og kompetanse til å yte forsvarlig helsehjelp?

Er Drammen helsehus organisert på en slik måte at virksomheten har tilstrekkelige ressurser til å yte forsvarlige tjenester? 

Link til rapporten

 

Elevenes rett til trygt og godt skolemiljø, Nore og Uvdal kommune, april 2018

Prosjektets formål er å vurdere kommunens etterlevelse av regelverket på området samt belyse om kommunen har tilfredsstillende rutiner og praksis for å ivareta elevenes psykososiale arbeidsmiljø

Er kommunens håndtering av elevenes skolemiljø tilfredsstillende?

Følger kommunen opp sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området?

Følger kommunen opp lovmessige krav til aktivitetsplikt?

Følger kommunen opp krav til at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra aktivitetsplanen?

Følger kommunen opp at iverksatte tiltaket har ønsket effekt?

Link til rapporten

 

Byggesak - Modum kommune, april 2018

Prosjektets formål har vært å undersøke om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrift på området. Videre om kommunen gir brukerne god service i byggesaker og har utviklet en systematisk internkontroll på området, samt hvordan kommunen håndterer selvkostberegninger på området byggesak.

Link til rapporten 

 

Elevenes Psykososiale skolemiljø, Øvre Eiker kommune, januar 2018

Er håndteringen av elevenes psykososiale skolemiljø i Øvre Eiker kommune tilfredsstillende?

Dokumenterer kommunen sentrale lovmessige krav til forebyggende arbeid på området?

Dokumenterer kommunen sentrale lovmessige krav til saksbehandling på området?

Dokumenterer kommunen at det iverksettes tiltak for den enkelte elev ut fra enkeltvedtak

Dokumenterer kommunen at iverksatte tiltaket har ønsket effekt?

Link til rapporten

 

Beredskap, Drammen kommune, januar 2018

Prosjektets formål er å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk med fokus på flom, skred og strømavbrudd. I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger:

Etterlever kommunen kravene til beredskapsplikt i henhold til forskriften?

Er kommunens organisering av beredskapsarbeidet tydelig og hensiktsmessig?

Har kommunens et tilfredsstillende fokus på:

Forebygging, forberedelser og opplæring?

Håndtering av situasjoner og øvelser?

Evaluering og rapportering.

Link til rapporten

 

Kvalitetsarbeid hjemmetjenesten, Ringerike kommune, desember 2017

BKR har gjennomført forvaltningsrevisjon etter følgende problemstillinger;

Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt for de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene?

I hvilken grad er tiltakene implementert og reelt fungerende i organisasjonen?

Det grunnleggende spørsmålet – revisjonskriteriet - er i hvilken grad administrasjonen har sørget for planlegging, gjennomføring, evaluering og korrigering av kvalitetsrettede tiltak innenfor de hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenestene.

Link til rapporten

 

Informasjonssikkerhet - Drammen kommune, september 2017

Vi har undersøkt om Drammen kommunes arbeid med informasjonssikkerhet er ivaretatt på følgende måter: 

 1. Er det utarbeidet klare krav til D-IKTs leveranser av IKT-tjenester til kommunen, og er disse i tråd med kommunens IKT-strategi? 

 2. Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av brukertilganger, det vil si hvilke personer som skal ha tilgang til kommunens ulike informasjonssystemer? 

 3. Er det etablert betryggende rutiner for sikring av kommunes data?

I vår gjennomgang kartlegges og beskrives blant annet kommunens omfang av informasjonssystemer, kompatibilitet, og organisering og ansvarsfordeling i forbindelse med informasjonssikkerhet.

Link til rapporten

 

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø - Drammen, juni 2017 

 Vi har sett nærmere på disse problemstillingene:

 1.  Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt (ut fra vedtak i bystyret sak 44/14)?

 2.  I hvilken grad fungerer iverksatte tiltak?

Link til rapporten

 

Vold, trusler og trakassering fra elever rettet mot ansatte i den videregående skole - Buskerud fylkeskommune, mai 2017

I 2006 ble omfanget av vold, trusler og trakassering av undervisningspersonale i de videregående skoler i Buskerud fylkeskommune kartlagt gjennom et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektet kartla også hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt med henblikk på forebygging på områdett.

Et nytt prosjekt på området har som hensikt å følge opp prosjektet fra 2006, og problemstillingen for prosjektet er følgende:

Er vold, trusler og trakassering fra elever mot ansatte i videregående skole av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  

Link til rapporten

 

Økonomisk sosialhjelp og sosiale tjenester - Svelvik kommune/NAV Svelvik, februar 2017

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger:

 1. I hvilken grad er de konkrete anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2009 ivaretatt i gjeldende rutiner og praksis? 

 2. Hvilke kontrollaktiviteter gjennomføres for å sikre at lov, forskrift, rutiner og retningslinjer følges? 

 3. Har det forekommet regelbrudd, manglende etterlevelse eller systemsvikt som kan få konsekvenser for brukere og/eller kommunen? 

 4. I hvilken grad benytter NAV Svelvik de virkemidlene man fra kommunal og statlig side har tilgjengelig for å gjøre mottakerne av økonomisk sosialhjelp selvhjulpne?

Link til rapporten

 

Drammen Parkering KF - Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede, november 2016

Følgende problemstillinger bel undersøkt:

 1. Hvordan er søknads- og klagebehandling for parkeringstillatelser for forflytningshemmede organisert og drevet i Drammen kommune?

 2. Behandler DPKF søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede i samsvar med gjeldende regelverk?

Link til rapporten

 

Byggesak - Sande kommune 2016, oktober 2016

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 1. Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på byggesaksområdet?

 2. Foregår byggesaksbehandling i Sande kommune i tråd med gjeldende lovverk?

 3. Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området?

Link til rapporten

 

Etikk og varsling - Drammen kommune, august 2016

Formålet med prosjektet var å vurdere om Drammen kommunes arbeid med etikk og varsling er tilfredsstillende i henhold til krav og forventninger på følgende punkter: 

 1. Hvilke tiltak har Drammen kommune gjort for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 

 2. Hvilket forhold har de ansatte og styremedlemmene til de etiske retningslinjene i kommunen? 

 3. Hvilken erfaring har de ansatte og styremedlemmene med varsling av kritikkverdige forhold?  Hvilke risikofaktorer virker truende mot kommunen som en tillitsskapende virksomhet? 

 4. I hvilken grad og hvordan informeres politikerne om varslinger?

Link til rapporten

 

Samhandlingsreformen - Øvre Eiker kommune, august 2016

Vi har sett nærmere på i hvilken grad krav og forutsetninger er etablert og evaluert som følge av samhandlingsreformen, basert på seks utvalgte kriterier

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Nore og Uvdal kommune, august 2016

Formålet med gjennomgangen var eventuelt å gi innspill til forbedringer i kommunens arkivordning /saksbehandling ut fra funn ved gjennomgangen, eventuelt bekrefte områder som er tilfredsstillende. det ble undersøkt  i hvilken grad  arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunen, og om saksbehandlingen ved noen utvalgte områder viser at sentrale krav til arkivdanning og saksbehandling etterleves av kommunen.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, februar2016

Prosjektets formål er å vurdere om Sande kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 1. kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 2. evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 3. krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 4. eventuell avvisning av tilbud 

 5. eventuelle forhandlinger 

 6. meddelelse av valgt tilbyder 

 7. kontraktsinngåelse 

 8. protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

Offentlige anskaffelser - Kongsberg kommune, januar 2016

I prosjektet blir det vurdert om Kongsberg kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 1. kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 2. evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 3. krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 4. eventuell avvisning av tilbud 

 5. eventuelle forhandlinger 

 6. meddelelse av valgt tilbyder 

 7. kontraktsinngåelse 

 8. protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

 

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser - Kommunale foretak i Drammen kommune, april 2016

Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:   
Følger de kommunale foretakene i Drammen kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på; 

 1. kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 2. evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 3. krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 4. eventuell avvisning av tilbud 

 5. eventuelle forhandlinger 

 6. meddelelse av valgt tilbyder 

 7. kontraktsinngåelse 

 8. protokollførsel og dokumentasjon   

Link til rapporten

 

Informasjonssikkerhet - Nedre Eiker kommune, mai 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om Nedre Eiker kommune har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, og å gi anbefalinger til forbedringstiltak. Vår problemstilling retter seg mot elektronisk saksbehandling, elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet i forvaltningen i  kommunen. 

Link til rapporten

 

Kvalitetssikring og selvkost byggesaksområde - Kongsberg kommune, april 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om byggesaksbehandlingen foregår i tråd med gjeldende lovverk på utvalgte områder, og om håndtering av selvkost på byggesaksområde er tilfredsstillende

Link til rapporten

 

Budsjettering og budsjettstyring - Modum kommune, mars 2016

Budsjett og budsjettstyring er viktig for at kommunestyrets rammer og prioriteringer blir overholdt. Prosjektets fokus er å kartlegge kommunens rutiner og prosesser innen budsjettering og budsjettstyring i forhold til lovverk, retningslinjer og egne mål.

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Hole kommune, mars 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens arkivplan.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Nore og Uvdal kommune, juni 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Nore og Uvdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling - Kongsberg kommune, juni 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Kongsberg kommune i tråd med gjeldende regelverk?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Modum kommune, april 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Modum kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling i Nedre Eiker kommune, mars 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Nedre Eiker kommune i tråd med gjeldende lovverk?

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Barnevernet i Lier kommune, januar 2012

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 1. Har kommunen organisert barneverntjenesten slik at den sannsynliggjør identifisering av innbyggernes behov for barneverntjenester?

 2. Foregår det en korrekt saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket?

 3. Gjennomføres de faktiske tiltakene i samsvar med barnevernets vedtak?

 

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Spesialundervisning - Drammen kommune, januar 2012

Vi har vurdert hvordan saksbehandlingen knyttet til spesialundervisning i Drammen kommune fungerer.

Les rapporten her

 

Spesialundervisning i Ringerike kommune - vurdering av rutiner og saksbehandling, november 2011

For å besvare problemstillingen, hvordan fungerer spesialundervisning i Ringerike kommune, har vi gjennomgått følgende delproblemstillinger:

 1. Hvordan er systemet for tildeling av spesialundervisning organisert i Ringerike kommune?

 2. Hvordan fungerer saksbehandlingen og gjennomføringen av spesialundervisningen i praksis i Ringerike kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Hole kommune, november 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Hole kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Kompetanseutvikling i den videregående skolen - Buskerud fylkeskommune, september 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på hvorvidt fylkeskommunens kompetansestrategier og tilhørende tiltak, har hatt effekt på de videregående skolenes evne til å tilegne seg kompetanseutviklingen.

Les rapporten her

 

Karaktersetting - Ringerike kommune, september 2011

Er det vesentlige og systematiske forskjeller mellom grunnskolene i Ringerike kommune mht forskjeller mellom standpunktkarakterer og karakterer til skriftlig eksamen de siste fem skoleårene?

Les mer om problemstillingen og rapporten her

 

Innleie av vikarer - Kongsberg kommune, august 2011

Kommunestyret i Kongsberg ba Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å
undersøke om det i henhold til norsk lov og gjeldende avtaler har foregått brudd
på arbeidstidsbestemmelsene eller annen form for sosial dumping i forbindelse
med innleie av vikarer. Ut fra kommunestyrets vedtak og behandling i kontrollutvalget er følgende problemstilling definert: Er det tilfredsstillende arbeidsforhold i vikarbyråene som er innleid av Kongsberg
kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sande kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sigdal kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sigdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Hjemmetjenesten i Ringerike kommune, juli 2011

Forvaltningsprosjektet er gjennomført ut fra følgende problemstillinger:

 1. Leverer hjemmetjenesten tjenester som tilfredsstiller de krav som fremgår av lov- og regelverket på området?

 2. Eksisterer det tilfredsstillende rutiner som sikrer fullstendig registrering av avvik og lukking av disse?

Les rapporten her

 

Håndtering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift -
Drammen Parkering KF, juli 2011

Prosjektets formål er gjennom en kartlegging og vurdering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift, å konstatere at ilagte gebyrer og tilleggsavgifter bygger på samme grunnlag og blir behandlet på samme måte. I dette prosjektet fokuserer vi på de gebyr og tilleggsavgifter som ilegges av Drammen Parkering KF.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Drammen kommune, mai 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Drammen kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 


Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200