Logo

vignett

Rapporter

Her er en oversikt over forvaltningsrevisjonsrapporter som vi har utført for våre eiere de siste årene. Siden er under oppdatering.

 

Byggesak - Modum kommune, april 2018

Prosjektets formål har vært å undersøke om kommunen sikrer god saksbehandling og etterlevelse av lov og forskrift på området. Videre om kommunen gir brukerne god service i byggesaker og har utviklet en systematisk internkontroll på området, samt hvordan kommunen håndterer selvkostberegninger på området byggesak.

Link til rapporten 

 

Informasjonssikkerhet - Drammen kommune, september 2017

Vi har undersøkt om Drammen kommunes arbeid med informasjonssikkerhet er ivaretatt på følgende måter: 

 • Er det utarbeidet klare krav til D-IKTs leveranser av IKT-tjenester til kommunen, og er disse i tråd med kommunens IKT-strategi? 

 • Er det etablert betryggende rutiner for og kontroller av brukertilganger, det vil si hvilke personer som skal ha tilgang til kommunens ulike informasjonssystemer? 

 • Er det etablert betryggende rutiner for sikring av kommunes data?

I vår gjennomgang kartlegges og beskrives blant annet kommunens omfang av informasjonssystemer, kompatibilitet, og organisering og ansvarsfordeling i forbindelse med informasjonssikkerhet.

Link til rapporten

 

Elevenes psykososiale arbeidsmiljø - Drammen, juni 2017 

 Vi har sett nærmere på disse problemstillingene:

 •  Hvilke tiltak har rådmannen iverksatt (ut fra vedtak i bystyret sak 44/14)?

 •  I hvilken grad fungerer iverksatte tiltak?

Link til rapporten

 

Vold, trusler og trakassering fra elever rettet mot ansatte i den videregående skole - Buskerud fylkeskommune, mai 2017

I 2006 ble omfanget av vold, trusler og trakassering av undervisningspersonale i de videregående skoler i Buskerud fylkeskommune kartlagt gjennom et forvaltningsrevisjonsprosjekt. Prosjektet kartla også hvilke tiltak fylkeskommunen har iverksatt med henblikk på forebygging på områdett.

Et nytt prosjekt på området har som hensikt å følge opp prosjektet fra 2006, og problemstillingen for prosjektet er følgende:

Er vold, trusler og trakassering fra elever mot ansatte i videregående skole av et slikt omfang at det går utover arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  

Link til rapporten

 

Økonomisk sosialhjelp og sosiale tjenester - Svelvik kommune/NAV Svelvik, februar 2017

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstillinger:

 • I hvilken grad er de konkrete anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten fra 2009 ivaretatt i gjeldende rutiner og praksis? 

 • Hvilke kontrollaktiviteter gjennomføres for å sikre at lov, forskrift, rutiner og retningslinjer følges? 

 • Har det forekommet regelbrudd, manglende etterlevelse eller systemsvikt som kan få konsekvenser for brukere og/eller kommunen? 

 • I hvilken grad benytter NAV Svelvik de virkemidlene man fra kommunal og statlig side har tilgjengelig for å gjøre mottakerne av økonomisk sosialhjelp selvhjulpne?

Link til rapporten

 

Drammen Parkering KF - Praktisering av regelverk ved søknadsbehandling og tildeling av parkeringskort for forflytningshemmede, november 2016

Følgende problemstillinger bel undersøkt:

 • Hvordan er søknads- og klagebehandling for parkeringstillatelser for forflytningshemmede organisert og drevet i Drammen kommune?

 • Behandler DPKF søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede i samsvar med gjeldende regelverk?

Link til rapporten

 

Byggesak - Sande kommune 2016, oktober 2016

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 • Hvordan definerer, dokumenterer og utvikler kommunen/byggesaksavdelingen tilfredsstillende servicenivå overfor innbyggere/utbyggere på byggesaksområdet?

 • Foregår byggesaksbehandling i Sande kommune i tråd med gjeldende lovverk?

 • Dokumenteres det systematisk internkontroll innen området?

Link til rapporten

 

Etikk og varsling - Drammen kommune, august 2016

Formålet med prosjektet var å vurdere om Drammen kommunes arbeid med etikk og varsling er tilfredsstillende i henhold til krav og forventninger på følgende punkter: 

 • Hvilke tiltak har Drammen kommune gjort for å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard? 

 • Hvilket forhold har de ansatte og styremedlemmene til de etiske retningslinjene i kommunen? 

 • Hvilken erfaring har de ansatte og styremedlemmene med varsling av kritikkverdige forhold?  Hvilke risikofaktorer virker truende mot kommunen som en tillitsskapende virksomhet? 

 • I hvilken grad og hvordan informeres politikerne om varslinger?

Link til rapporten

 

Samhandlingsreformen - Øvre Eiker kommune, august 2016

Vi har sett nærmere på i hvilken grad krav og forutsetninger er etablert og evaluert som følge av samhandlingsreformen, basert på seks utvalgte kriterier

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Nore og Uvdal kommune, august 2016

Formålet med gjennomgangen var eventuelt å gi innspill til forbedringer i kommunens arkivordning /saksbehandling ut fra funn ved gjennomgangen, eventuelt bekrefte områder som er tilfredsstillende. det ble undersøkt  i hvilken grad  arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunen, og om saksbehandlingen ved noen utvalgte områder viser at sentrale krav til arkivdanning og saksbehandling etterleves av kommunen.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, februar2016

Prosjektets formål er å vurdere om Sande kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

Offentlige anskaffelser - Kongsberg kommune, januar 2016

I prosjektet blir det vurdert om Kongsberg kommune følger prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser når det gjelder: 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon

Link til rapporten

 

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser - Kommunale foretak i Drammen kommune, april 2016

Prosjektet fokuserer på følgende problemstilling:   
Følger de kommunale foretakene i Drammen kommune prosedyrekravene i regelverket for offentlige anskaffelser med tanke på; 

 • kunngjøring / utlysning og konkurransegrunnlag 

 • evaluering av tilbud i forhold til tildelingskriterier og kvalifikasjonskriterier 

 • krav om nyere HMS-egenerklæring og skatteattester (skatt og mva) 

 • eventuell avvisning av tilbud 

 • eventuelle forhandlinger 

 • meddelelse av valgt tilbyder 

 • kontraktsinngåelse 

 • protokollførsel og dokumentasjon   

Link til rapporten

 

Informasjonssikkerhet - Nedre Eiker kommune, mai 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om Nedre Eiker kommune har en tilfredsstillende informasjonssikkerhet, og å gi anbefalinger til forbedringstiltak. Vår problemstilling retter seg mot elektronisk saksbehandling, elektronisk kommunikasjon og informasjonssikkerhet i forvaltningen i  kommunen. 

Link til rapporten

 

Kvalitetssikring og selvkost byggesaksområde - Kongsberg kommune, april 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere om byggesaksbehandlingen foregår i tråd med gjeldende lovverk på utvalgte områder, og om håndtering av selvkost på byggesaksområde er tilfredsstillende

Link til rapporten

 

Budsjettering og budsjettstyring - Modum kommune, mars 2016

Budsjett og budsjettstyring er viktig for at kommunestyrets rammer og prioriteringer blir overholdt. Prosjektets fokus er å kartlegge kommunens rutiner og prosesser innen budsjettering og budsjettstyring i forhold til lovverk, retningslinjer og egne mål.

Link til rapporten

 

Arkivordningen - Hole kommune, mars 2016

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad arkivtjenesten tilfredsstiller sentrale krav i lov, forskrift og kommunens arkivplan.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Nore og Uvdal kommune, juni 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Nore og Uvdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling - Kongsberg kommune, juni 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Kongsberg kommune i tråd med gjeldende regelverk?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Modum kommune, april 2012

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Modum kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Byggesaksbehandling i Nedre Eiker kommune, mars 2012

Vår gjennomgang har hatt som mål å vurdere følgende problemstilling: foregår byggesaksbehandlingen i Nedre Eiker kommune i tråd med gjeldende lovverk?

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Barnevernet i Lier kommune, januar 2012

Vi har sett nærmere på følgende problemstillinger:

 1. Har kommunen organisert barneverntjenesten slik at den sannsynliggjør identifisering av innbyggernes behov for barneverntjenester?

 2. Foregår det en korrekt saksbehandling i samsvar med lov- og regelverket?

 3. Gjennomføres de faktiske tiltakene i samsvar med barnevernets vedtak?

 

Les resultatet av undersøkelsen her

 

Spesialundervisning - Drammen kommune, januar 2012

Vi har vurdert hvordan saksbehandlingen knyttet til spesialundervisning i Drammen kommune fungerer.

Les rapporten her

 

Spesialundervisning i Ringerike kommune - vurdering av rutiner og saksbehandling, november 2011

For å besvare problemstillingen, hvordan fungerer spesialundervisning i Ringerike kommune, har vi gjennomgått følgende delproblemstillinger:

 1. Hvordan er systemet for tildeling av spesialundervisning organisert i Ringerike kommune?

 2. Hvordan fungerer saksbehandlingen og gjennomføringen av spesialundervisningen i praksis i Ringerike kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Hole kommune, november 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Hole kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Kompetanseutvikling i den videregående skolen - Buskerud fylkeskommune, september 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på hvorvidt fylkeskommunens kompetansestrategier og tilhørende tiltak, har hatt effekt på de videregående skolenes evne til å tilegne seg kompetanseutviklingen.

Les rapporten her

 

Karaktersetting - Ringerike kommune, september 2011

Er det vesentlige og systematiske forskjeller mellom grunnskolene i Ringerike kommune mht forskjeller mellom standpunktkarakterer og karakterer til skriftlig eksamen de siste fem skoleårene?

Les mer om problemstillingen og rapporten her

 

Innleie av vikarer - Kongsberg kommune, august 2011

Kommunestyret i Kongsberg ba Kontrollutvalget gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å
undersøke om det i henhold til norsk lov og gjeldende avtaler har foregått brudd
på arbeidstidsbestemmelsene eller annen form for sosial dumping i forbindelse
med innleie av vikarer. Ut fra kommunestyrets vedtak og behandling i kontrollutvalget er følgende problemstilling definert: Er det tilfredsstillende arbeidsforhold i vikarbyråene som er innleid av Kongsberg
kommune?

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sande kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sande kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 

Offentlige anskaffelser - Sigdal kommune, august 2011

Formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Sigdal kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Link til rapporten

 

Hjemmetjenesten i Ringerike kommune, juli 2011

Forvaltningsprosjektet er gjennomført ut fra følgende problemstillinger:

 1. Leverer hjemmetjenesten tjenester som tilfredsstiller de krav som fremgår av lov- og regelverket på området?

 2. Eksisterer det tilfredsstillende rutiner som sikrer fullstendig registrering av avvik og lukking av disse?

Les rapporten her

 

Håndtering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift -
Drammen Parkering KF, juli 2011

Prosjektets formål er gjennom en kartlegging og vurdering av klager på parkeringsgebyr og tilleggsavgift, å konstatere at ilagte gebyrer og tilleggsavgifter bygger på samme grunnlag og blir behandlet på samme måte. I dette prosjektet fokuserer vi på de gebyr og tilleggsavgifter som ilegges av Drammen Parkering KF.

Link til rapporten

 

Offentlige anskaffelser - Drammen kommune, mai 2011

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget og formålet med undersøkelsen er å se nærmere på om Drammen kommune etterlever regelverket for offentlige anskaffelser.

Les rapporten her

 


Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200