Logo

vignett

Om BKR

Buskerud Kommunerevisjon IKS er et interkommunalt selskap etablert i 2003. Selskapet eies av Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Flesberg, Kongsberg, Krødsherad, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sande i Vestfold, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker.

Selskapet var en av de første revisjonsenhetene i landet som ble etablert etter lov om interkommunale selskaper og er nå blant de største spesialenhetene for revisjon av kommuner og kommunal virksomhet.

Selskapet ble opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men påtar seg også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og eventuelt andre oppdragsgivere.

Eierne forventer følgende av oss:

 1. Vi skal inneha tilstrekkelig faglig tyngde til å utvikle en fremtidsrettet kommunal revisjonsfunksjon på høyt nasjonalt nivå.
 2. Vi skal være konkurransedyktige gjennom høyt fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eiernes krav om kostnadseffektivitet.
 3. Gjennom kommunalt eierskap skal vi legge vekt på å tilby gode lokale løsninger.


Vi har derfor satset på:

 • Kompetanse
 • Effektivitet
 • Lokal forankring


Som interkommunalt selskap er vi underlagt lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet med én representant fra hver eier, til sammen 14 representanter, er selskapets øverste organ og ledes av Dag Fjell Edvardsen fra Buskerud fylkeskommune.

Styret på fem medlemmer, ledes av Knut Martin Glesne.

Daglig leder er Inger Anne Fredriksen.

Medarbeidere og kompetanse

Vi er 21 ansatte. 18 ved hovedkontoret i Drammen og tre ved avdelingskontoret på Hønefoss. Samlet har vi bred kompetanse med hovedvekt på revisjon og økonomi og enkelte også med statsvitenskapelig og juridisk fagkrets. I tillegg har vi omfattende kompetanse på offentlig revisjon og på kommunal sektor som naturlig nok er vårt spesialområde. Gjennom tilslutningen til Norges Kommunerevisorforbund er alle selskapets revisorer forpliktet til å opprettholde kompetansen gjennom obligatorisk etter- og videreutdanning.

 

 

NKRF - Norges kommunrevisorforbund

BNKRF litenuskerud Kommunerevisjon IKS er medlem av NKRF.

NKRF er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

NKRF har som formål å fremme en sunn utvikling av revisjon og tilsyn i kommunal sektor til beste for kommuner og fylkeskommuner, herunder å:

NKRF 70 år

 • heve den faglige standard
 • ivareta etiske prinsipper
 • bedre medlemmenes faglige kompetanse
 • spre informasjon av faglig interesse
 • informere om og markedsføre revisjon av og tilsyn med kommunal virksomhet
 • sikre kvaliteten i arbeidet, herunder bl.a. ved en obligatorisk forbundsbasert kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet
 • styrke de kollegiale forhold
 • ivareta interessene for revisjon og tilsyn i kommunal sektor overfor myndighetene

Medlemskapet i NKRF er et viktig bidrag til BKRs faglige kompetanse og integritet.

Mer informasjon om NKRF og kommunal revisjon finner du her: www.nkrf.no

 

BTVS-samarbeidet

LOGO BTV liten

De interkommunale revisjonsordningene Buskerud Kommunerevisjon IKS, Telemark kommunerevisjon IKS, Vestfold kommunerevisjon og Sandefjord distriktsrevisjon har inngått en avtale om faglig og administrativt samarbeid. Selskapene har til sammen ca 65 medarbeidere og leverer revisjonstjenester til 40 kommuner og tre fylkeskommuner.

Samarbeidets mål er å styrke effektivitet og kvalitet i revisjonstjenestene gjennom utvikling og bruk av felles løsninger. Utvikling skjer både på faglig og administrativt nivå i selskapene. Samarbeidet skjer gjennom: 

 • felles møtearenaer
 • valg av felles metodikk og dokumentasjonsløsninger
 • utvikling og gjennomføring av kurs for ansatte og eiere
 • utvikling av maler og verktøy
 • kunnskapsdeling
 • bygge spisskompetanse
 • samordning av administrative løsninger

 

Du kan se nettsidene til våre samarbeidspartnere her:

Telemark kommunerevisjon IKS

Vestfold kommunerevisjon

Sandefjord distriktsrevisjon

 


Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200