Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
Nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK
•    Iverksetting av endringer i kommuneloven – egenkontroll
•    Mye press, men lite korrupsjon i kommuner viser en undersøkelse TNT Gallup har gjort for KS
•    Nytt veiledningsmateriell om internkontroll fra DFØ

ØKONOMI OG REGNSKAP
•    Nye selvkostretningslinjer på høring
•    Endringer i bokføringsforskriften
•    Refusjon for kommunale barnevernsutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
•    KOFA: ikke nok å kunngjøre i lokalpressen
•    Finansielle eiendeler og forpliktelser – høringsutkast til KRS nr 11

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON
•    Korrigering av uriktig utbetalt momskomp
•    Skattefritak for avfallshåndteringsselskap
•    Innføring av skatteplikt for kommuner som håndterer avfallstjenester for andre kommuner
•    Tilbakedatering av faktura blir tillatt
•    Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner
•    Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål
•    Sosiale tjenester – Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging

 

 
Nyhetsbrev nr 1/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 1/2013 her.

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:


KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lov- og forskriftsendringer for styrket egenkontroll
 • Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden
 • Foredrag om korrupsjon i offentlig sektor

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Endret notat om pensjon fra GKRS
 • KRS nr. 10 (F) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
 • Nye bokføringsregler for kirkelig fellesråd
 • Kommunal medfinansiering av spesialist-helsetjenesten, veiledning for årsregnskapet 2012
 • Fastsetting av rente i selvkostberegningene

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON

 • Opphevelse av fritak for offentlig vei fra 2013
 • Momskompensasjon – periodisering, flyktningeboliger og drift av asylmottak

 

 

 
Nyhetsbrev fra BKR nr 2/2012

 

Les nyhetsbrev nr 2/2012 her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Kommunesektorens Etikkutvalg påpeker betydningen av regelverket for offentlig støtte og offentlige anskaffelser som viktige redskap mot kameraderi og korrupsjon.
 • Bedre beredskap i kommunene - Kommuneundersøkelsen 2012 viser en positiv utvikling sammenlignet med forrige undersøkelse.
 • Åpne møter i kontrollutvalgene
 • Egenkontrollen i kommunene – lovendringer
 • Nye håndhevelsesregler om offentlige anskaffelser fra 1. juli 2012


ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Regnskapsføring av avregning av tilskudd til private barnehager
 • Tilbakebetaling av for mye utbetalt driftstilskudd til private barnehager
 • Forslag om endringer i bokføringsloven
 • Oppdatert prognosemodell fra KS for skatt og rammetilskudd
 • Bokføringsregler for kirkelig fellesråd og menighetsråd
 • Spørreundersøkelse fra GKRS som bidrag i utvikling av god kommunal regnskapsskikk for finansielle eiendeler og forpliktelser
 • Kommunal regnskapsstandard om regnskapsføring av lån
 • Ny vergemålslov fra 1. juli 2013


MVA OG MOMSKOMPENSASJON

 • frivillige organisasjoner

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 
Nyhetsbrev nr 3/2012

Les nyhetsbrev nr 3/2012 her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Evaluering av den kommunale foretaksmodellen
 • Internkontroll
 • Samhandlingsreformen - nytt verktøy for kommunene
 • Revidert veileder til regelverket om offentlige anskaffelser


ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Beregning av minimumsavdrag
 • Endringer i KRS-er og notater fra GKRS
 • HU til KRS nr 10 om kommunale foretak
 • To nye notater fra GKRS; utdeling fra aksjeselskaper og regnskapsmessig behandling av justeringsreglene
 • Endringer i bokføringsloven
 • Beregning av tilskudd til private barnehager
 • Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2013
 
Invitasjon til gratis miniseminar om grunnleggende prinsipper

Se hele invitasjonen her

Vi har gleden av å innby til et gratis miniseminar 24. august kl 10.00 - 13.00 i våre lokaler på Gulskogen hvor vi går igjennom GKRS`notater om rammeverk og grunnleggende prinsipper, med hovedvekt på de to siste notatene som går på tidspunkt for inntekts- og utgiftsføring. Interne forelesere fra BKR: Statsaut. revisor Rolleiv Lilleheie og leder for regnskapsrevisjon Inger Anne Fredriksen.

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har siden etableringen arbeidet med de grunnleggende regnskapsprinsippene i kommuneregnskapet. Styret i GKRS fastsatte 15. desember 2011 fire notater som beskriver det kommunale regnskapssystemet og de grunnleggende prinsippene kommuneregnskapet bygger på.

De fire notatene er:
•    Kommuneregnskapet – rammeverk og grunnleggende prinsipper
•    Regnskapsmessige sammenhenger i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av inntekt, innbetaling og gevinst i kommuneregnskapet
•    Tidspunkt for regnskapsføring av utgift, utbetaling og tap i kommuneregnskapet

Dersom dere har konkrete problemstillinger eller spørsmål dere ønsker å få besvart, ber vi om at disse meldes inn på forhånd.

Gratis for våre eierkommuner. NB! Vi tar forbehold om begrenset antall plasser pr kommune. Dersom det er mange som ønsker å delta, kan det bli aktuelt å kjøre dette to ganger.

Påmelding: epost til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 15. august

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 4 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200