Logo

vignett

Nyhetsbrevarkiv
Nyhetsbrev nr 2/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

 

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 •     Revidert nasjonalbudsjett og kommunereform
 •     Digital kommunikasjon med innbyggerne
 •     Samhandlingsreformen - status
 •     Organisasjonsfrihet og habilitet
 •     Forvaltningsrevisjonsregisteret
 •     Verktøy internkontroll
 •     KU-sekretær og revisors adgang til lukkede møter
 •     Åpne møter i kontrollutvalgene
 •     Nytt styrevervregister
 •     Forslag til lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet


ØKONOMI OG REGNSKAP

 •     Kommunal tilskudd til private barnehager og beregning av pensjon
 •     Bokføringsloven - redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
 •     Høring: kap. 15 i avfallsforskriften
 •     Beregning av minste tillatte avdrag på lån
 •     Regnskapsføring av momskompensasjon
 •     Nye retningslinjer for beregning av selvkost
 •     Endring av regnskapsprinsipp for IKS
 •     Ny forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden
 •     KRS nr 11 er fastsatt
 •     Revidert KRS nr 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
 •     Refusjon mindreårige flyktninger og asylsøkere
 •     Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene i 2015


SKATT OG AVGIFT

 •     Elev- og studentkantiner
 •     Endringer i kompensasjonsforskriften § 7, prinsipputtalelse
 •     Merverdiavgiftslovens § 8-2 - forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom, prinsipputtalelse
 •     Frivillig registrering - endringer i revidert nasjonalbudsjett


Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 
Nyhetsbrev nr 1/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lovlighetskontroll
 • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?

 

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Tilskudd til private barnehager
 • Ny forskrift om avfallsgebyr
 • Forenkling av bokføringsreglene
 • Redusert oppbevaringsplikt ikke tråd i kraft
 • Oppdatert veileder for offentlige anskaffelser
 • Høring revidert KRS nr 6
 • Revidert KRS nr 7
 • KRS nr 11 - status
 • KOSTRA - endringer i regnskapsrapporteringen
 • Regnskapsføring av momskomp fra 2014
 • Høring: redusert amorteringstid for premieavvik

 

SKATT OG AVGIFT

 • Justering av momskomp; husk å få denne med på 6. termin!
 • Forlenget oppgavefrist for tredje periode i momskompensasjonsordningen
 • Forskrift om endring i forskrift om bokføring
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester (EKOM); nye regler fra 2014
 • Beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner
 
Nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 2/2013 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK
•    Iverksetting av endringer i kommuneloven – egenkontroll
•    Mye press, men lite korrupsjon i kommuner viser en undersøkelse TNT Gallup har gjort for KS
•    Nytt veiledningsmateriell om internkontroll fra DFØ

ØKONOMI OG REGNSKAP
•    Nye selvkostretningslinjer på høring
•    Endringer i bokføringsforskriften
•    Refusjon for kommunale barnevernsutgifter for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
•    KOFA: ikke nok å kunngjøre i lokalpressen
•    Finansielle eiendeler og forpliktelser – høringsutkast til KRS nr 11

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON
•    Korrigering av uriktig utbetalt momskomp
•    Skattefritak for avfallshåndteringsselskap
•    Innføring av skatteplikt for kommuner som håndterer avfallstjenester for andre kommuner
•    Tilbakedatering av faktura blir tillatt
•    Forenklet momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner
•    Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål
•    Sosiale tjenester – Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging

 

 
Invitasjon til BKS årsoppgjørsmøte 2013

Vedlagt følger invitasjon til vårt årlige årsoppgjørsmøte som i år blir 13. desember i Hokksund. I tillegg til interne foredragsholdere, kommer Knut Erik Lie, NKRF/GKRS.

Her finner du invitasjon
og foreløpig program

For at vi skal få temaer som treffer så mange som mulig, er vi avhengige av å få innspill fra dere om temaer som kan være aktuelle å ta opp. Vi vil også sette pris på om representanter fra kommunene og virksomhetene bidrar med innspill og erfaringer knyttet til ulike temaer/spørsmål. Kom også gjerne med spørsmål til foredragsholderne i forkant.

Den enkelte kommune står fritt til å stille med flere representanter. Hvis du ser at det er andre i din organisasjons som burde hatt denne invitasjonen, vil vi sette pris på om du videreformidler denne.

Påmelding til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen 1. desember 2013.

Seminaret er gratis for våre eierkommuner, KF-er og IKS-er.

 
Nyhetsbrev nr 1/2013 fra BKR

Les nyhetsbrev nr 1/2013 her.

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:


KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 • Lov- og forskriftsendringer for styrket egenkontroll
 • Sammenligning av kommunal regnskapsrevisjon i Norden
 • Foredrag om korrupsjon i offentlig sektor

ØKONOMI OG REGNSKAP

 • Oppdatert utgave av regnskapsmappen
 • Endret notat om pensjon fra GKRS
 • KRS nr. 10 (F) Kommunale foretak – regnskapsmessige problemstillinger
 • Nye bokføringsregler for kirkelig fellesråd
 • Kommunal medfinansiering av spesialist-helsetjenesten, veiledning for årsregnskapet 2012
 • Fastsetting av rente i selvkostberegningene

MERVERDIAVGIFT OG KOMPENSASJON

 • Opphevelse av fritak for offentlig vei fra 2013
 • Momskompensasjon – periodisering, flyktningeboliger og drift av asylmottak

 

 

 
<< Start < Forrige 1 2 3 4 5 Neste > Siste >>

Side 3 av 5

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200