Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 2/2014

Les nyhetsbrev nr 1/2014 fra BKR her

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

 

KONTROLLUTVALG OG POLITIKK

 •     Revidert nasjonalbudsjett og kommunereform
 •     Digital kommunikasjon med innbyggerne
 •     Samhandlingsreformen - status
 •     Organisasjonsfrihet og habilitet
 •     Forvaltningsrevisjonsregisteret
 •     Verktøy internkontroll
 •     KU-sekretær og revisors adgang til lukkede møter
 •     Åpne møter i kontrollutvalgene
 •     Nytt styrevervregister
 •     Forslag til lovendringer om taushetsplikt og utsatt offentlighet


ØKONOMI OG REGNSKAP

 •     Kommunal tilskudd til private barnehager og beregning av pensjon
 •     Bokføringsloven - redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale
 •     Høring: kap. 15 i avfallsforskriften
 •     Beregning av minste tillatte avdrag på lån
 •     Regnskapsføring av momskompensasjon
 •     Nye retningslinjer for beregning av selvkost
 •     Endring av regnskapsprinsipp for IKS
 •     Ny forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden
 •     KRS nr 11 er fastsatt
 •     Revidert KRS nr 7 Usikre forpliktelser, betingede eiendeler og hendelser etter balansedagen
 •     Refusjon mindreårige flyktninger og asylsøkere
 •     Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene i 2015


SKATT OG AVGIFT

 •     Elev- og studentkantiner
 •     Endringer i kompensasjonsforskriften § 7, prinsipputtalelse
 •     Merverdiavgiftslovens § 8-2 - forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom, prinsipputtalelse
 •     Frivillig registrering - endringer i revidert nasjonalbudsjett


Vi ønsker alle en riktig god sommer!

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200