Logo

vignett

Nyhetsbrev nr 2 - 2011

 nyhetsbrev_nr_2_2011.pdf

I dette nyhetsbrevet kan du lese mer om følgende temaer:

 • Invitasjon til vårt årlige årsoppgjørsmøte for våre kunder
 • Internkontroll og risikovurdering i kommunesektoren

  KONTROLLUTVALG OG POLITIKK
 • Kontrollutvalgets adgang til møter - prinsipputtalelse fra KRD
 • Veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisors arbeid med forvaltningsrevisjon
 • Nye habilitetsregler i forvaltningsloven - veileder fra KRD

  ØKONOMI OG REGNSKAP
 • Veileder fra KRD om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet
 • Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for 2012 fra KRD
 • Høringsutkast til revidert KRS nr 3 Avdrag på lån

  MVA OG MOMSKOMPENSASJON
 • Overdragelse av justeringsrett for kommunalt vann- og avløpsanlegg
 • Fritaket for offentlig vei - skiløyper
 • Kjøp av varer og tjenester fra utlandet
 • Vilkår om aktsom og god tro

 

 

Besøksadresse - Øvre Eiker vei 14 - 3048 Drammen 
Postadresse - Postboks 4197 - 3005 Drammen
Tlf: 409 10 200